آخرين بروزرساني : ٠٤/٠٢/١٣٩٧ ساعت : ١٦:٣٥
  اختيارخ فولاد-2800-1397/02/31  ١٠٠    ٢٣اختيارخ شپنا-4200-1397/03/07  ٤٨٠    ٦١غذایی و قند تربت جام  ٢,٥٦٩    ٢٤١س.توسعه و عمران استان اردبيل  ١,٧٣٥    ١٥٩پتروشیمی ممسنی  ١,٥٠٤    ١٣٧کوه نور  ١,٧٧١    ١٦١پتروشیمی کازرون  ١,٤٢٦    ١٢٩کوه نور(تقدم)  ٣٣٢    ٣٠شیرین دارو  ٩,٦٠٥    ٨٣٨فرآورده هاي سيمان شرق  ١,٢٦٣    ١٠٢  
  اختيارخ فملي -3200-1397/02/23  ١    (١)سيمان مازندران(تقدم)  ١,٣٥٢    (٣٩٣)كي بي سي(تقدم)  ١,٣٥٠    (٢١٧)سولیران  ٨,٨٩٨    (٩٦٢)سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٤,٢٨٠    (٤١٦)لوازم خانگی پارس  ٥,٤١٢    (٥٢٦)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٢٩١    (٩٨)تجهیز نیروی زنگان  ٥,٧٨٢    (٤٢٧)فارسیت اهواز  ٣,٩٤٥    (٢٢٤)الكتريك خودرو  ٤,٤٣٥    (٢٣٣)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فولاد-2800-1397/02/31 ١٠٠ ٢٣ ٢٩.٨٧
اختيارخ شپنا-4200-1397/03/07 ٤٨٠ ٦١ ١٤.٥٦
غذایی و قند تربت جام ٢,٥٦٩ ٢٤١ ١٠.٣٥
س.توسعه و عمران استان اردبيل ١,٧٣٥ ١٥٩ ١٠.٠٩
پتروشیمی ممسنی ١,٥٠٤ ١٣٧ ١٠.٠٢
کوه نور ١,٧٧١ ١٦١ ١٠
پتروشیمی کازرون ١,٤٢٦ ١٢٩ ٩.٩٥
کوه نور(تقدم) ٣٣٢ ٣٠ ٩.٩٣
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٩٤,٥٧٦.٤٧       تغييرات:  ٢٧٦.٩٧
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com