آخرين بروزرساني : ١٠/٠٤/١٣٩٤ ساعت : ١٠:٤٥
  آلومتک  ٦٩٢    ٦٣سیمان مجد خواف  ٦٧٥    ٤٧آهن و فولاد میلاد  ٩٥٠    ٦٦پتروشیمی زنجان  ١,٥٣٩    ٨٨پتروشیمی مارون  ٢٧,٧٧٤    ١,٥٥٥كف  ١,٦٠٣    ٨١پمپ ايران  ٢,٦٤٣    ١٣٢سيمان هرمزگان  ٩,٤٧٤    ٤٧٣سپنتا  ١٢,٢٦٧    ٦١٢مهرام  ٨,٠٣٦    ٣٩٩  
  بين المللي پارس  ٦,٣٣٨    (١,٠٧٠)گسترش صنایع پیام  ٨٥٠    (١٢٧)صنعتی آبگینه  ٥٤٢    (٥٧)ايران ياسا  ٣,٠٤٢    (٢٥٧)سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ٨١٨    (٦٤)كارتن ايران(تقدم)  ٩٦٥    (٧٣)کارخانجات صنعتی آزمایش  ٧٩٦    (٥٣)آتيه دماوند(تقدم)  ٣٨٦    (٢٥)سرمايه گذاري بهمن  ١,٣٥٥    (٧٠)نیرو سرمایه  ١,٣٦٣    (٧٠)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
آلومتک ٦٩٢ ٦٣ ١٠.٠٢
سیمان مجد خواف ٦٧٥ ٤٧ ٧.٤٨
آهن و فولاد میلاد ٩٥٠ ٦٦ ٧.٤٧
پتروشیمی زنجان ١,٥٣٩ ٨٨ ٦.٠٦
پتروشیمی مارون ٢٧,٧٧٤ ١,٥٥٥ ٥.٩٣
كف ١,٦٠٣ ٨١ ٥.٣٢
پمپ ايران ٢,٦٤٣ ١٣٢ ٥.٢٦
سيمان هرمزگان ٩,٤٧٤ ٤٧٣ ٥.٢٥
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٦٥,٠٠٨.٧       تغييرات:  ٨٦.١
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com