آخرين بروزرساني : ٢٩/٠١/١٣٩٤ ساعت : ١٣:٥٠
  فعالان انرژی  ١٠,٠٠٠    ٢,١٠٠سیمان غرب آسیا  ٩٣٨    ١٣١ایرکا پارت صنعت  ٦,١٥١    ٨٥٤پتروشیمی کازرون  ١,٤٩٧    ١٣٩شیشه قزوین  ٣,٥٠٠    ٣٠٨منگنز ايران(تقدم)  ١,٧٣٢    ١٢٩سيمان كردستان(تقدم)  ٧٦٣    ٥٦سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٠١٣    ٥٩سایر بورس انرژی  ١٠,٣٠٦    ٥٥٧کود شيميائی اوره لردگان  ١,٥٩٠    ٨٠  
  آتيه دماوند(تقدم)  ٦٧٩    (٣١٢)کشتیرانی دریا بندر  ٢,١٥٠    (٥٨٠)بانک شهر  ١,٥٧٠    (١٦١)ساختمان اصفهان  ٥٢٥    (٤٩)پارس دارو(تقدم)  ٩,٤٥٦    (٨٠٧)نوسازي و ساختمان(تقدم)  ١,٩٧٤    (١٦٨)توريستي آبادگران(تقدم)  ١,٦١١    (١٠٤)مس شهيد باهنر(تقدم)  ٥٦٤    (٣٦)احیاء سپاهان  ٣,٠٧٨    (١٨٩)تابان نيرو  ١,٨٠٠    (١٠٢)  
 • بولتن روزانه
 • تحليل تكنيكال
 • تحليل بنيادي
 • گزارش هاي كدال
 • اثر صنايع و شركت هاي بر شاخص
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
فعالان انرژی ١٠,٠٠٠ ٢,١٠٠ ٢٦.٥٨
سیمان غرب آسیا ٩٣٨ ١٣١ ١٦.٢٣
ایرکا پارت صنعت ٦,١٥١ ٨٥٤ ١٦.١٢
پتروشیمی کازرون ١,٤٩٧ ١٣٩ ١٠.٢٤
شیشه قزوین ٣,٥٠٠ ٣٠٨ ٩.٦٥
منگنز ايران(تقدم) ١,٧٣٢ ١٢٩ ٨.٠٥
سيمان كردستان(تقدم) ٧٦٣ ٥٦ ٧.٩٢
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ١,٠١٣ ٥٩ ٦.١٨
 • اخبار اقتصادي
 • اخبار مهم
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
ارزش: ٦٧,٣٧٤       تغييرات:  (٧٠٤.٨)
You need to upgrade your Flash Player
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
عنوان واحد قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن تومان/عدد ٢,٣٧٦ ١٤
ريال عربستان تومان/عدد ٧٥٣ ٠
دلار آمريكا تومان/عدد ٢,٨٢٥ ٠
پوند تومان/عدد ٤,٢٢٧ ٥٥
يورو تومان/عدد ٣,٠٥٤ ٤٩
درهم امارات تومان/عدد ٧٦٩ ٠
دلار كانادا تومان/عدد ٢,٣٠٨ ٤٤
 
© 2011 Karafarin Bank Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com